Friday, April 03, 2009

Friday Cat Kitten Blogging


Mah peeps! Ah bin bizzee dis wintah kippen a eye out foah burds, butt Ah hab a sekrit!

Ah leff a poop in da ole Preznidet's limoh!