Sunday, January 25, 2009

We Need Moah Bideos Laik Diss

Mah cuzzens in Kee Wess got demseffs a qat cam an dey be felmen stoopid hoomens gittin drunked an stoff! Ah gone sell da DBD an call et "Hoomens Goen Wile!"